Tema: Ptice

Vaspitači: Julijana Cvijanović i Kristina Zečević

Tema: Eko-knjiga