Evropska unija najveći je partner Republike Srbije u modernizaciji sistema obrazovanja. Od 2003. godine, Evropska unija donirala je oko 100 miliona evra za reformu sektora obrazovanja na svim nivoima, sa ciljem jačanja njegove uloge kao temelja društvenog i ekonomskog razvoja. Od predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja, preko srednjeg stručnog i visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih – EU je najvažniji partner Srbije kada je reč o uvođenju novih standarda, razvoju programa nastave i učenja, stručnom usavršavanju nastavnika i finansiranju nove školske opreme.

Cilj podrške EU sektoru obrazovanja jeste da se podrži reforma obrazovanja i pomogne usklađivanje sa standardima, politikama i praksama zemalja EU, i to kroz izgradnju kapaciteta obrazovnih ustanova i zaposlenih u obrazovanju, usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada kroz razvoj sistema kvalifikacija, uvođenje inovativnih i inkluzivnih nastavnih praksi i opremanje škola modernim nastavnim pomagalima. Obrazovanje se smatra temeljom za kreiranje novih radnih mesta, podsticanje ekonomskog rasta, razvoj pojedinaca i društva i jačanje socijalne kohezije, kao i osnovom za izgradnju evropskog identiteta uvažavajući kulturne i jezičke različitosti. 

Srbija je posvećena procesu modernizacije obrazovnog sektora u skladu sa evropskim i svetskim tendencijama. Savremeni proces učenja, baziran na potrebama ekonomije i uvažavanju različitosti, ali i na potrebama učenika – jedan je od prioriteta EU podrške Srbiji. Do sada je više od 40.000 prosvetnih radnika steklo nove veštine i znanja kroz stručne obuke. Modernizovano je 175 srednjih stručnih škola i razvijeni su savremeni nastavni planovi za nove obrazovne profile, u skladu sa potrebama tržišta rada. Unapređen je i modernizovan rad srednjih škola iz oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, medicine, mašinstva, građevinarstva, geodezije i elektrotehnike, obrade i prerade drveta, turizma i ugostiteljstva itd. Revidirani su nastavni programi u preko 40 odsto srednjih stručnih škola. 

Pomoć Evropske unije usmerena je na usklađivanje našeg obrazovnog sistema sa sistemima u Evropi. Uz podršku Evropske unije, razvoj Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK) u Srbiji obezbediće moderan, relevantan i fleksibilan obrazovni sistem koji je usklađen sa Evropskim okvirom kvalifikacija. Uređeno vrednovanje stečenih znanja i veština pojedinca doprinosi većoj zapošljivosti na domaćem i međunarodnom tržištu rada.

Evropska unija pomaže Srbiji da uvede sistem završnog i maturskog ispita u srednjem obrazovanju od 2022. godine. Uvođenjem jedinstvenog ispita na nacionalnom nivou povećava se kvalitet obrazovanja, jer pruža povratnu informaciju o kvalitetu srednjeg obrazovanja i usmerava dalja ulaganja. Takođe, njime se povećava pravednost sistema obrazovanja, jer se stvaraju ravnopravne prilike za objektivnu proveru učeničkih znanja i kompetencija, kao i ravnopravniji pristup fakultetima i nastavku akademske karijere.

Evropska unija ulaže u obrazovnu infrastrukturu i nabavku opreme, bez koje modernizacija obrazovanja ne bi bila moguća. Više od 300 osnovnih i srednjih škola renovirano je, opremljeno i modernizovano sredstvima EU. Brojne predškolske ustanove opremljene su igračkama, nameštajem i nastavnom opremom. Kada je reč o visokom obrazovanju, čak 27 fakulteta i istraživačkih centara opremljeno je modernom opremom, koja doprinosi kvalitetnijoj nastavi, a opremljene su i brojne laboratorije. Više desetina hiljada mladih naučnika sada radi uz najsavremeniju nastavnu i istraživačku opremu koja odgovara standardima EU. Nabavljena je oprema za poljoprivredne škole vredna 2,8 miliona evra, koja doprinosi sticanju praktičnih znanja i veština kod učenika i priprema ih za tržište rada ili nastavak školovanja.

Brzom i efikasnom reakcijom EU na katastrofalne poplave iz maja 2014. godine – renovirano je 15 škola, jedna osnovna škola je sagrađena, 20 škola dobilo je školski nameštaj, a srednje stručne škole dobile su savremenu opremu za praktičnu kabinetsku nastavu. Ovim je omogućen redovan početak školske 2014/2015. godine i pomognuta je normalizacija života u 38 opština u Srbiji.

Kako bi doprinela da kvalitetno obrazovanje bude dostupno svakom detetu, Evropska unija omogućila je angažovanje preko 250 novih pedagoških asistenata za rad sa decom kojima je potrebna dodatna pomoć u obrazovanju. Pored toga, preko 1000 srednjoškolaca romske nacionalne manjine dobilo je stipendije i kvalitetnije uslove za obrazovanje.

Kako obrazovanje ima jak uticaj na formiranje ličnosti, EU podržava projekte čiji je cilj razvoj analitičkog i kritičkog razmišljanja kod učenika, jačanje demokratske kulture, antidiskriminacija i sl. Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve” podržao je preko 60 škola u Srbiji da izrade i realizuju akcione planove i efikasne strategije za praktičan rad sa učenicima, kolegama, roditeljima i članovima lokalne zajednice. Uvođenjem ovakvih inovacija nastava je interesantnija, a motivisanost učenika i profesora veća. Škole više sarađuju sa lokalnom zajednicom na raznovrsnim projektima, te učenici imaju prilike da nove veštine primene u praksi, kao i da unaprede zajednicu u kojoj žive. Kapaciteti nastavnika biće poboljšani širokim spektrom veština koje se odnose na digitalne kompetencije, kreativnost i socijalne veštine.

Evropska unija pomaže obrazovnom sistemu tokom izazova pandemije kovida 19. Blizu dva miliona evra donirano je za prilagođavanje obrazovnog sistema potrebama za učenjem na daljinu, čime je obezbeđen pristup obrazovanju za svakog učenika. Kroz dalji razvoj tehničkih kapaciteta platforme za učenje na daljinu i podršku razvoju njenog sadržaja, projekat će, takođe, podržati uspostavljanje biblioteka školskog obrazovanja u 30 škola koje imaju značajan broj romskih učenika i siromašne dece, koja su najteže pogođena vanrednom situacijom.

Srbija učestvuje u najvećem evropskom programu za oblast obrazovanja – Erazmus+ od 2019. godine kao punopravna članica programa. Uz podršku Evropske unije, studenti i nastavno osoblje iz Srbije ravnopravno sa svojim kolegama iz EU učestvuju u projektima razmena i usavršavanja, na svim nivoima obrazovanja. Postignuća koja studenti ostvare tokom učešća na programu priznaju se kao deo njihovih studija. Do sada je preko 10.000 studenata, profesora i nastavnika iz Srbije dobilo priliku za stručno usavršavanje na evropskim obrazovnim ustanovama. Paralelno, univerziteti i druge obrazovne institucije u Srbiji privukli su preko 4300 studenata i nastavnika iz Evrope.

Srbija ima pristup različitim finansijskim mehanizmima Unije. Evropska investiciona banka (EIB), kao banka Evropske unije i strateški partner Vlade Republike Srbije, podržava reformu obrazovnog sistema u Srbiji od 2004. godine. Do sada je u obrazovanje uloženo preko 275 miliona evra kroz dugoročne kredite koji podržavaju izgradnju i rekonstrukciju, modernizaciju i digitalizaciju 160 osnovnih i srednjih škola širom Srbije. Zahvaljujući ulaganju EIB-a u obrazovni sektor u Srbiji, više od 100.000 dece dobilo je pristup IT opremi, čime mogu da steknu veštine koje će im omogućiti da u budućnosti pronađu posao u najkonkurentnijim industrijama.