Erazmus+ je naveći evropski obrazovni program, koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. Program se realizuje u periodu od 2014 do 2020. godine. Sve zemlje sveta mogu da učestvuju u programu, ali je fokus na evropskim državama.

Republika Srbija je učesnica Erazmus+ programa od samog početka. U periodu 2014-2018, Republika Srbija je bila partnerska zemlja u ovom programu, sa ograničenim mogućnostima učešća, smeštena u region Zapadnog Balkana. U pomenutom periodu, Republika Srbija je bila prva zemlja u regionu po broju odobrenih projekata, iznosu sredstava i broju osoba koje su otišle na razmenu u zemlje Evropske unije.

Srbija je 2019. godine postala punopravna članica Erazmus+ programa, a značaj koji ovaj program ima za obrazovni sistem Srbije ogleda se i u tome što je punopravno učešće u Erazmus+ programu jedan od uslova u Pregovaračkom poglavlju 26: Obrazovanje i kultura. Republika Srbija spada u samo šest zemalja koje imaju taj status, a nisu članice EU.

Doprinos Erazmus+ programa razvoju obrazovnih ustanova u Republici Srbiji je višestruk:

Visokoškolske ustanove

  • su iskoristile odobrene projekte za unapređivanje svih aspekata internacionalizacije;
  • projekti izgradnje kapaciteta omogućili su im usvajanje dobrih praksi iz institucija zemalja EU, kao i razvoj modernih studijskih programa na svim nivoima studija;
  • su imale mogućnost i da ovim sredstvima značajno unaprede uslove za rad i da iskoriste sredstva za kupovinu opreme za specifične studijske programe.

Predškolske ustanove i osnovne i srednje škole

  • su iskoristile dobijena sredstva prvenstveno za međunarodne razmene nastavnog kadra i učenika radi razvijanja kompetencija;
  • su iskoristile odobrene projekte za umrežavanje škola i razvijanje priručnika u nastavi, kurseva i obuka;
  • učenici srednjih stručnih škola su bili u mogućnosti da odlaze na kratkotrajne razmene u zemlje EU sa ciljem učenja zasnovanog na radu i celoživotnog učenja kroz partnerstvo sa privredom.